Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Tjue spørsmål og svar om ferie

Her finner du svar på de tjue vanligste spørsmålene om rettigheter i forhold til ferie og ferieavvikling.

TEKST: Seniorrådgiver Torhild S. Johannesen og spesialrådgiver Sveinung BergerFOTO: Siv M. Bjelland

1. Hvor lang ferie har jeg når jeg jobber i full stilling?

I full stilling har du etter ferieloven rett til 25 virkedager ferie, det vil si fire uker og en dag (Gro-dagen). Du kan kreve 18 virkedager sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Restferien (sju virkedager) kan du kreve å få samlet innenfor ferieåret.

Virkedager er etter ferieloven mandag til og med lørdag. Søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager er ikke virkedager.

I tillegg til ferien etter ferieloven får du fem virkedager ferie dersom du er ansatt i en virksomhet som har tariffavtale. Disse ”ekstra” feriedagene ble forhandlet fram ved tariffoppgjøret i 2000 og utgjør, sammen med Gro-dagen, den femte ferieuken. Virksomheter som ikke har kollektiv tariffavtale for sine ansatte gir som oftest også ansatte den femte avtalefestede ferieuken.

2. Hvor lang ferie har jeg når jeg arbeider deltid?

I deltidsstilling har du de samme rettighetene som de med full stilling. For eksempel gir en arbeidsuke med tre arbeidsdager seks virkedager ferie. Etter ferieloven regnes også fridager i ferieuken med som feriefritid. Kort sagt: En arbeidsuke er en ferieuke uavhengig av hvor mange arbeidsdager og fridager du har i ferieuken(e).

3. Er det spesielle regler for meg som er over 60 år?

Fyller du 60 år i år, får du seks virkedager ekstra ferie. Deles denne ferien, har du bare krav på å få så mange arbeidsdager fri som du normalt har i løpet av en uke. Arbeider du for eksempel tre dager hver uke og tar ut denne feriefritiden i enkeltdager, får du tre arbeidsdager fri.

4. Hvem har rett til feriepenger?

Alle som er ansatt hos en arbeidsgiver har rett til feriepenger.

5. Hvor mye får jeg i feriepenger?

Etter ferieloven får du 10,2 prosent av det du har opptjent hos din arbeidsgiver i opptjeningsåret (12 prosent for de som har fem ferieuker). Er du over seksti år forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosent. Opptjeningsåret er året forut for ferieåret. Eksempel: Opptjeningsåret 1.1.2014 til 31.12.2014. Ferieåret 1.1.2015 til 31.12.2015.

6. Hvis jeg ikke får feriepenger – hvordan stiller det seg med ferie da?

Dersom du tiltrer hos en arbeidsgiver senest 30. september i ferieåret har du rett til full feriefritid selv om du ikke får feriepenger for feriefritiden.

Tiltrer du etter 30. september i ferieåret har du rett til seks virkedager feriefritid.

Tiltrer du etter 15. august i ferieåret har du ikke krav på å ta ferie før etter 30. september.

Har din arbeidsplass avtalefestet ferie, har du også rett til å ta den avtalefestede ferien.

Å ha rett til betyr ikke at du må ta ut ferie hvis du ikke har opptjent feriepenger hos nåværende arbeidsgiver. Unntaket er dersom arbeidsgiver stenger den virksomheten du jobber og, og arbeidsgiver heller ikke har mulighet til å tilby deg jobb et annet sted.

Eksempel: En sengepost på et sykehus stenger fire uker om sommeren. Du har kun opptjent feriepenger tilsvarende to ferieuker i helseforetaket. Du avvikler to ferieuker og får tilbud om å jobbe på en annen post/enhet som ikke holder stengt i to uker.

7. Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha feriepengene utbetalt?

Etter ferieloven skal feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien. Du kan likevel kreve utbetaling senest en uke før. Det er anledning til å avtale andre utbetalingstidspunkt i tariffavtalen. I kommunal sektor, helseforetak (Spekter) og de fleste andre tariffområdene der Delta er part, er det avtalt at feriepengene utbetales i juni.

8. Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha ferie?

Nei, ikke bestemme, men du kan ønske. Din arbeidsgiver skal i god tid drøfte med deg eller din tillitsvalgt når du skal ha ferie. Blir dere ikke enige, fastsetter arbeidsgiver når du får ferie.

Er du over seksti år, kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker i forveien.

Har du ikke opptjent feriepenger for alle ferieukene, se spørsmål 6

9. Har jeg rett til å ta ut fire uker sammenhengende ferie?

Nei, kun tre uker. Du kan kreve å få en hovedferie som omfatter 18 virkedager i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Om du ønsker å avvikle fire uker eller mer, må dette avtales med arbeidsgiver

10. Min arbeidsplass holder stengt i tre uker i sommer. Er jeg nødt til å ta ut ferien min i denne perioden?

Ja, med mindre du inngår avtale med arbeidsgiveren om å jobbe et annet sted i virksomheten, jf. også svar til spørsmål 6.

11. Kan jeg la være å ta ut ferie?

Ferieloven skal sikre at du får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at du får 25 virkedager feriefritid hvert ferieår. Dersom du ikke får tatt hele eller deler av ferien, kan du inngå skriftlig avtale med arbeidsgiveren om å få overført inntil tolv virkedager (to uker) ferie til neste ferieår. I tillegg kan du overføre den avtalefestede ferien.

Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, overføres til neste år. Det er ikke adgang til å få ikke avviklet ferie utbetalt i penger.

 

12. Hvem har ansvar for å informere om feriens plassering, og hvor lang tid i forveien har jeg krav på å få vite når ferien skal tas?

Arbeidsgiver har ansvaret for å informere deg om tidspunktet for din feriefritid. Du har krav på å få underretning om fastsetting av ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Se også spørsmål 8.

13. Jeg er gravid. Kan arbeidsgiver pålegge at jeg avvikler ferie i tiden jeg har foreldrepermisjonpermisjon med lønn?

Nei, ikke uten at du er enig. Du kan avtale med arbeidsgiver at permisjonen avbrytes med det antall feriedager du tar ut. Foreldrepermisjonen forlenges da tilsvarende. Du kan også overføre tolv virkedager til neste ferieår (samt eventuelt den avtalefestede ferien). Disse feriedagene kan du etter avtale med arbeidsgiveren ta etter permisjonsperiodens utløp.

14. Jeg arbeider i halv stilling og arbeider annenhver uke. Kan jeg selv velge når jeg vil ha ferien min?

Nei. For ansatte som jobber hver annen uke er det vanlig at ferien avvikles i to arbeidsuker og to friuker. Se også spørsmål 8.

15. Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg blir syk i ferien?

Du har krav på å få ferien erstattet senere dersom du blir syk. Du må levere sykemelding fra lege til arbeidsgiver for perioden du har vært syk, og krav om erstatningsferie må fremmes umiddelbart etter at du kommer tilbake fra ferie.

16. Hva skjer om jeg ikke får tatt ut all ferien min i år?

Etter skriftlig avtale med arbeidsgiver kan inntil tolv virkedager overføres til neste år. I tillegg har du krav på å få overført inntil tolv virkedager ferie hvis ferien ikke er avviklet på grunn av sykdom. Det er også mulig å overføre den avtalefestede ferien. Se spørsmål 11.

17. Jeg har sagt opp jobben min. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferien i oppsigelsestiden?

Ja, arbeidsgiver bestemmer plasseringen av ferie på vanlig måte. Dersom tidspunkt for ferieavviklingen allerede var fastsatt før du sa opp, skal den følges. Ferien vil bare kunne endres ensidig av arbeidsgiver ved uforutsette hendinger, se også spørsmål 20.

18. Jeg arbeider vanligvis på søndager. Kan jeg kreve å få fri søndag i forbindelse med ferieavviklingen?

Når ferieperioden er på seks virkedager eller mer har du krav på å få fri enten søndag umiddelbart før ferien starter eller søndag umiddelbart etter at ferien avsluttes.

19. Jeg går av nattvakt mandag morgen før ferien. Kan jeg kreve at ferien starter først på tirsdag?

Ja. Ferien kan ikke starte på mandag når du går av nattvakt mandag morgen. Siden du arbeider på mandag kan dagen ikke telle som feriedag etter loven. Derfor må ferien i dette tilfellet starte på tirsdag.

20. Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er avtalt?

Arbeidsgiver kan endre fastsatt feriefritid på grunn av uforutsette hendelser. Endring av ferie skal på forhånd drøftes med deg. Når ferien allerede er avtalt og arbeidsgiver gjør endringer, kan du kreve å få erstattet dokumenterte merutgifter som du blir påført ved en slik endring. Tillitsvalgte bør kontaktes og bistå deg her.

For feriespørsmål kontakt Delta Direkte, tif. 02125

Teksten er utarbeidet av seniorrådgiver Torhild S. Johannesen og spesialrådgiver Sveinung Berger ved arbeidslivsavdelingen i Delta og står på trykk i Ta del nr 2 2015 som kan lastes ned elektronisk her

comments powered by Disqus