Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Vær obs på nye regler om midlertidig ansettelse


Fra 1. juli i år gjennomføres flere endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet om arbeidstid, aldergrense, «fire-årsregelen» og adgangen til å ansette midlertidig. Hva bør du være obs på?
 
 

Ingrid Wulff Stenersen

advokat ved arbeidslivsavdelingen i Delta

Svar

Bedriftene har etter den nye loven generell adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 12 måneder (Aml paragraf 14-9 f). Dette gjelder både tidsbegrensede og varige oppgaver, uten at det kreves særskilt begrunnelse.

To måter å begrense adgangen til midlertidig ansettelse

Adgangen begrenses på to måter: 12 måneder etter arbeidsforholdets slutt inntrer en karantene. En kvote begrenser hvor mange man kan ansette på dette grunnlaget. Maksimalt kan det ansettes 15 prosent midlertidige på generelt grunnlag innen virksomheten, men likevel alltid èn person. En kommune er et eksempel på en virksomhet.

Ved beregning av kvoten tar man utgangspunkt i antall arbeidstakere ansatt i virksomheten. Både hel- og deltidsstillinger telles med, og både faste og midlertidige stillinger. Også de som skal ansettes midlertidig på generelt grunnlag telles med. Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere inkluderes ikke. Vikarer, men ikke permitterte, skal telles med. Kvoten beregnes fra ansettelsestidspunktet for gjeldende arbeidstaker.

Overskridelse av kvoten gir søksmålsrett

Hvis arbeidsgiver overskrider kvoten ved å ansette flere på generelt grunnlag enn det som er tillatt, er det den ansettelsen som gjør at kvoten brytes som gir søksmålsrett. Hovedregelen er at man ikke da har krav på fast ansettelse, men man kan ha krav på erstatning.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan avtales inntil 12 måneder. 12-måneders perioden kan forlenges selv om det først er avtalt kortere periode, men da må dette gjøres før arbeidsforholdet opphører.

Etter at arbeidsforholdet er opphørt, inntrer en karantene på 12 måneder for arbeid av samme art. Dersom arbeidstaker selv sier opp før utløpet, blir det ingen karantene. Heller ikke om arbeidstakeren arbeider ut avtaleperioden, men så sier nei til fast ansettelse, eller til midlertidig ansettelse på annet grunnlag i paragraf 14-9.

Brudd på karantene kan gi fast ansettelse

Karantenen starter dagen etter arbeidsforholdet er opphørt, og varer i 12 måneder. Dette selv om den midlertidige ansettelsen bare varte i for eksempel tre måneder. Ansettes det en på generelt grunnlag for 12 måneder og en ny en etter 11 måneder, vil den siste kunne jobbe ut sitt ansettelsesforhold selv om dette blir i karanteneperioden etter den første ansettelsen. Når det siste arbeidsforholdet er over og ikke videreføres, inntrer ny karantene på 12 måneder.

Karantene gjelder i utgangspunktet for hele virksomheten, men området for karantenen kan begrenses til enheter med minst 50 ansatte. Kravet er at enheten er avgrenset organisatorisk, og har en varighet over tid. Ved brudd på karantene er hovedregelen at man kan ha krav på fast ansettelse.

For utfyllende informasjon se artikkel på delta.no

 

 

comments powered by Disqus