Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Utlending uten mulighet til 30 års opptjeningstid


Blir utlendinger som er organisert og ikke har 30 års opptjeningstid minstepensjonister uansett?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Det er fastsatt et minste pensjonsnivå i norsk folketrygd. For å sikre dette pensjonsnivået som alderspensjonist må man som hovedregel ha bodd i Norge i 40 år etter fylte 16 år. Kommer du til Norge når du er 57 år vil du altså kun være sikret 10/40 av dette minste pensjonsnivået når du er 67 år. Opptjening i folketrygden som følge av inntekt vil kunne gi deg en høyere pensjon. De som da får for lite å leve av kan ha rett til sosialhjelp.

For å være medlem av en offentlig tjenestepensjon må du samtidig være medlem av folketrygden. For de som er medlemmer i KLP når de kan gå av med pensjon er kravet til full pensjon 30 år. Blir du utmeldt tidligere kan kravet være opp til 40 år, hvis du kunne opptjent 40 år fram til aldersgrensen da du ble innmeldt for første gang.

Nesten alle som har vært medlemmer i KLP vil få rett til pensjon fra KLP. Alle dine medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger i Norge legges sammen når du skal ha pensjon. Hvis du slutter før du kan gå av med pensjon må du ha samlet minst tre års medlemskap for å få rett til en framtidig (oppsatt) pensjon.

De offentlige tjenestepensjonsordningene er såkalte bruttoordninger med et samlet pensjonsnivå på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, inkludert folketrygden. Det betyr at det skal gjøres fradrag for utbetalinger fra folketrygden. Fradraget kalles samordningsfradrag.

Samordningsfradraget skal avkortes hvis det ikke er opptjent full pensjon.

Har du 10 års medlemskap i KLP, og er medlem når du skal gå av med alderspensjon vil du få 10/30 av full pensjon. I så fall skal KLP samordne bare med 10/30 av det du faktisk får fra folketrygden. Det er flere deler av folketrygdpensjonen som skal holdes utenfor samordningen, men for de som har kort opptjeningstid er dette den viktigste regelen. Den sikrer at de som jobber kort tid i Norge også får pensjon fra KLP ut fra sin medlemstid i pensjonsordningen. Dette kommer i tillegg til folketrygden, men det er nok ikke alle som vil kunne få en samlet pensjon tilsvarende minstepensjonsnivå.

comments powered by Disqus