Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Slik er reglene om prøvetid


Mange ansettelser inkluderer prøvetid. Hva vil det si?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

I følge arbeidsmiljøloven paragraf 15-6 kan prøvetid avtales for en periode på inntil seks måneder. Hvis det ikke er avtalt, gjelder ingen prøvetid. For ansatte i staten (statlig tariffavtale) er prøvetid hovedregel, men det kan likevel avtales at det ikke gjelder. I andre offentlige tariffområder og i det private finnes også bestemmelser i tariffavtaler/lokale avtaler om prøvetid. Dette må i alle tilfeller være nedfelt i den enkeltes arbeidsavtale. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette prøvetid i etterkant.

Hovedregel i lov og tariffavtaler er en oppsigelsestid på 14 dager i prøvetiden. Dette gjelder både for oppsigelse fra arbeidsgiver og fra arbeidstaker. Unntaket er i helseforetakene (Spekter) hvor det normalt gjelder oppsigelsestid på 1 måned.

Forlengelse av prøvetiden grunnet fravær kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette, og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Lengden på forlengelsen kan ikke overstige lengden på fraværet. Fravær som er forårsaket av arbeidsgiver, gir ikke grunn til forlengelse. Eksempler på fravær som gir rett til forlengelse kan være sykdom, foreldrepermisjon, militærtjeneste osv.

Ved oppsigelse i prøvetid gjelder saklighetskravet på samme måte som ved ansettelser for øvrig. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Oppsigelsen må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

comments powered by Disqus