Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Rettigheter ved pålagt overtid


Eva ringer om at arbeidsgiver ofte pålegger overtid. Dette synes hun er slitsomt og ofte svært ubekvemt. Hun har spørsmål om det finnes regler for det og om hun kan slippe å arbeide overtid.
 
 

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Bestemmelser om dette finnes i arbeidsmiljøloven paragraf 10-6. Der står det at overtidsarbeid ikke skal gjennomføres som en fast ordning. Det skal være et særlig og tidsavgrenset behov for det. Om mulig, skal arbeidsgiver drøfte med tillitsvalgt om overtidsarbeidet er nødvendig.

Når ikke annet er avtalt, kan Eva utføre overtidsarbeid innenfor lovens grenser. Hun har imidlertid rett til å bli fritatt for arbeid utover avtalt arbeidstid om hun av helsemessige eller vektige velferdsgrunner ber om det.

Helsemessige grunner gir i prinsippet en absolutt fritaksgrunn. I følge bestemmelsen er det ikke krav om legeattest som bekreftelse, men arbeidsgiver kan kreve det dersom det dreier seg om fritak over et lengre tid.

Eksempel på vektige sosiale grunner kan være pass av mindre barn, henting i barnehage, deltakelse i større familiebegivenheter og lignende.

Arbeidsgiveren plikter også å frita henne hvis hun av personlige grunner ber om det. Dette kan være gjøremål på fritiden som vanskelig kan utsettes. En forutsetning for fritak er at arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Vurderingen av personlige grunner vil ofte bygge på en skjønnsvurdering. Er det tvil om arbeidet kan utsettes eller utføres av andre, forutsettes det at det blir konferert med tillitsvalgt.

Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan avgjøres av tvisteløsningsnemda, ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 17-2. I slike saker skal arbeidet utføres, og saken føres for tvisteløsningsnemnd i ettertid.

comments powered by Disqus