Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Er jeg diskriminert på grunn av utenlandsk navn?


Jeg er en ung mann med høyere utdanning. Det siste året har jeg søkt på hundrevis av stillinger i både offentlig og privat sektor. Jeg har fått avslag på alle søknadene og har heller ikke blitt innkalt til intervju. Min utdannelse er relevant for alle stillingene som jeg har søkt på utfra kvalifikasjonskravene i stillingsannonsene. Jeg mistenker at mitt utenlandske navn og dermed min etniske bakgrunn er årsaken til at jeg konsekvent blir avvist. Kan dere hjelpe meg?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Dersom du ikke har blitt innkalt til intervju til stillingene som du har søkt på, og dette har sammenheng med et utenlandsk navn, er dette i strid med diskrimineringsloven paragraf fire. Det følger av denne bestemmelsen at det er forbudt å diskriminere noen på grunn av etnisitet. Det er ikke avgjørende for diskrimineringsvurderingen om du ville ha blitt tilsatt i stillingen. Diskrimineringsvernet gjelder alle deler av prosessen, også ved utvelgelse til intervju.

Etter diskrimineringsloven paragraf 11 kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har. I offentlig sektor har du i tillegg rett til å få tilsendt utvidet søkerliste. En utvidet søkerliste vil inneholde både navn, alder og fullstendige opplysninger om hvilken utdanning og arbeidserfaring alle de andre søkerne har. Du har også rett til å få opplyst hvem som ble ansatt i stillingen, hvilke andre personer som ble innstilt, og i hvilken rekkefølge de ble innstilt i.

Ombudet kan også nevne at vi er kjent med at sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju reduseres der søkere, spesielt gutter, har et utenlandsk navn. Dette har også blitt dokumentert gjennom et forskningsarbeid, og det har blitt skrevet en rapport om dette arbeidet (Rogstad – «Diskrimineringens omfang og årsaker»). Vi kan imidlertid ikke uttale oss om det eventuelt er tilfellet i din sak før vi har vurdert saken nærmere som en klagesak. Et moment som har betydning for om du har blitt diskriminert, er om du var best eller like godt kvalifisert som den som fikk jobben eller de som ble innkalt til intervju. Vi anbefaler derfor at du først ber arbeidsgiver om å gi deg opplysninger om søkernes kvalifikasjoner, på bakgrunn av ovenfor nevnte. Hvis disse opplysningene styrker antakelsen om diskriminering, kan du klage saken inn til ombudet. Ombudet vil da vurdere om du har blitt diskriminert. Vi oppfordrer deg også til å be fagforeningen din om å bistå deg i klagesaken.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

comments powered by Disqus