Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Ny regel om rett til stillingsutvidelse


Deltidsansatte arbeider ofte i realiteten mer enn sin opprinnelige avtalte stillingsprosent. En ny regel i arbeidsmiljøloven gir på visse vilkår deltidsansatte rett til stillingsutvidelse som tilsvarer det reelle merarbeidet vedkommende har hatt.
Gina-Agnetha Andersen, advokat i arbeidslivsavdelingen i Delta, forklarer hvordan den nye regelen skal tolkes.
 

Gina-Agnetha Andersen

Svar

Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid, og at de som ønsker det får arbeide heltid. Mange deltidsansatte tar ekstravakter og arbeider overtid, enten det er på grunn av økt arbeidsmengde, sykefravær eller permisjoner. Økt stillingsstørrelse vil ha positiv virkning på pensjonsopptjeningen. Den nye regelen om rett til utvidet stilling for deltidsansatte har til hensikt å redusere omfanget av ufrivillig deltid og å styrke rettighetene til arbeidstakere som jobber ufrivillig deltid.

For å få utvidet stillingsstørrelsen må den deltidsansatte jevnlig i løpet av en 12-månedsperiode ha arbeidet mer enn det som er avtalt arbeidstid. Arbeidstid og arbeidssted skal tilsvare innholdet i merarbeidet den ansatte har gjort i 12-månedersperioden. For å finne ut av om den deltidsansatte har et krav på stillingsutvidelse, må det regnes ut størrelsen på den konkrete økningen i stillingsprosenten.

Arbeidsgiver vil kunne motsette seg krav om økt stillingsprosent dersom det kan dokumenteres at behovet for merarbeid ikke lenger er tilstede.

Det kan først kreves økning av stillingsprosent fra 1. januar 2015. I tillegg til denne reglen gjelder fortsatt regelen om rett til fast ansettelse i arbeidsmiljøloven paragraf 14-9. Lokale tillitsvalgte vil kunne bistå i saker hvor det oppstår spørsmål om stillingsutvidelse.

comments powered by Disqus