Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Alenemor fikk rett til endring av arbeidstiden


Har en arbeidstaker rett til å få endret arbeidstida slik at hun eller han rekker å hente barn på SFO?

Gunvor Bryn Haavik

Svar

En alenemor søkte arbeidsgiver om å få endret arbeidstiden slik at hun kunne rekke å hente barnet på skolefritidsordningen før det stengte. For å klare dette måtte hun avslutte arbeidsdagene kl. 15.45. Stillingen hennes som utstillingsvakt, vert og assistent ved et museum, innebar turnusarbeid med en fast arbeidstid som varierte i henhold museets sesonger. Arbeidstakeren mente det var fullt mulig å finne arbeidsoppgaver som kunne utføres innenfor den ønskede arbeidstidsramme. Hun hadde allerede en redusert stilling på 60 prosent, og ønsket ikke å redusere arbeidstiden ytterligere. Arbeidsgiver på sin side mente den arbeidstiden det var søkt om innebar en vesentlig ulempe ved at de enten måtte påføre en kollega en ekstra arbeidsbelastning, eller ansette en person for å ta litt av arbeidstakerens vakter. Partene kom ikke til enighet og arbeidstaker bragte saken inn for tvisteløsningsnemda i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-13, jfr. paragraf 17-2.

En arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, jfr. arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 tredje ledd. Bestemmelsens formål er å gi arbeidstakere mulighet til å tilpasse arbeidstiden til den enkeltes livssituasjon og behov.

Det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det vil være en vesentlig ulempe forbundet med å gi arbeidstakeren rett til fleksibel arbeidstid. Selv om det ville medføre visse ulemper for arbeidsgiver i denne saken, fant tvisteløsningsnemnda at disse ikke kunne anses som vesentlige. Det ble i vurderingen blant annet lagt vekt på at arbeidstaker hadde et tungtveiende behov og at arbeidstaker dessuten var fleksibel både i valget av mulige løsninger og ulike arbeidsoppgaver. Det dreide seg her for øvrig om en relativt stor arbeidsgiver som hadde mange ansatte å spille på. Nemnda konkluderte med at arbeidstakeren i denne saken hadde rett til en fleksibel arbeidstid slik at hun kunne rekke å hente på SFO.

Søker du om en fleksibel arbeidstid i medhold av arbeidsmiljøloven paragraf 10-2 tredje ledd og arbeidsgiver avslår kravet, er det viktig å være oppmerksom på at om du ønsker saken vurdert av tvisteløsningsnemnda, må den bringes inn for nemnda innen fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet.

Gunvor Bryn Haavik er advokat i Deltas arbeidslivsavdeling

comments powered by Disqus